Διεγχειρητική τρισδιάστατη πλοήγηση σε πραγματικό χρόνο (real time)

by spyrosf

Η χρήση της διεγχειρητικής πλοήγησης (O-arm, StealthEMNavigationStation) έχει εξαπλωθεί διεθνώς την τελευταία δεκαετία, στη διάρκεια της οποίας πάνω από 2 εκατομμύρια ασθενείς έχουν παγκοσμίως αντιμετωπισθεί με τη βοήθεια αυτής της τεχνολογίας.

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει στον ασθενή αφορούν στη σημαντική μείωση της αναγκαιότητας επανεπεμβάσεων, λόγω της ασφάλειας και ακρίβειας των χειρουργικών χειρισμών και στη δυνατότητα εφαρμογής ελάχιστα επεμβατικών χειρουργικών τεχνικών, που οδηγούν στη μείωση του χρόνου αποκατάστασης και στη βραχύτερη νοσηλεία. Επίσης, ο ασθενής έχει συνολικά μικρότερο χρόνο έκθεσης σε ιοντίζουσα ακτινοβολία, ενώ οι κλινικές μελέτες αποδεικνύουν ανώτερα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Το κυριότερο βέβαια είναι η ασφαλής και ακριβής τοποθέτηση των χειρουργικών εμφυτευμάτων και η διεγχειρητική, σε πραγματικό χρόνο, επιβεβαίωση του άριστου χειρουργικού αποτελέσματος.

Τα πλεονεκτήματα προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό έχουν να κάνουν με τη βελτίωση της προεγχειρητικής ιατρικής κλινικής απόφασης και την ασφαλή και ταχύτερη χειρουργική επέμβαση. Με τη μείωση της ανασφάλειας και της ανάγκης για τη συνεχή διεγχειρητική απεικονιστική πληροφόρηση και επιβεβαίωση ανατομικών στοιχείων, τεκμηριώνεται σημαντική μείωση της έκθεσης σε ακτινοβολία για το προσωπικό της χειρουργικής αίθουσας, ενώ μειώνεται σημαντικά και ο χειρουργικός χρόνος, οδηγώντας σε μείωση και τον αριθμό των μετεγχειρητικών επιπλοκών. Αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω είναι να αυξάνεται τελικά ο αριθμός των χειρουργικών επεμβάσεων και να διευρύνονται οι ενδείξεις εφαρμογής νέων θεραπειών, με πολύ καλά αποτελέσματα.

Επίσης, το νοσηλευτικό ίδρυμα στο οποίο είναι εγκατεστημένη και χρησιμοποιείται η τεχνολογία αυτή έχει να ωφεληθεί σε σημαντικά λειτουργικά ζητήματα. Είναι τεκμηριωμένες η τελική μείωση του οικονομικού κόστους ανά χειρουργική επέμβαση, η μείωση του χειρουργικού χρόνου διάρκειας μιας επέμβασης, που οδηγεί σε μεγαλύτερο αριθμό χειρουργικών επεμβάσεων ανά ημέρα, η μείωση της ανάγκης επανεγχειρήσεων αναθεώρησης και η συνολική μείωση του χρόνου νοσηλείας του ασθενούς. Συνολικά μειώνονται ο όγκος των προεγχειρητικών και μετεγχειρητικών εξετάσεων, καθώς και η συνολική ανάγκη μεταγγίσεων των ασθενών, με παράλληλα σημαντικά ιατρικά και διοικητικά οφέλη.

Τα οικονομικά μεγέθη, που ενδεικτικά αναφέρονται σε μελέτες για τα πλεονεκτήματα της χρήσης διεγχειρητικής πλοήγησης, είναι προφανώς αλληλένδετα με τα ιατρικά οφέλη και έχουν να κάνουν με τη μείωση της ανάγκης επεμβάσεων αναθεώρησης (μείωση 5.8%, που οδηγεί σε όφελος 1.500 ευρώ ανά ασθενή, για τις μικρές επεμβάσεις 1 επιπέδου σπονδυλοδεσίας), και τη μείωση των περιεγχειρητικών λοιμώξεων, των μεταγγίσεων και της νοσηλείας έστω για 1 ημέρα, που αντιστοιχούν σε οικονομικό όφελος 3.000 ευρώ ανά ασθενή. Τέλος, η εξοικονόμηση 20 λεπτών χειρουργικού χρόνου (στις μικρότερες επεμβάσεις) αντιστοιχεί σε συνολική εξοικονόμηση 50 ωρών χειρουργικού χρόνου ανά 150 επεμβάσεις. Όλα αυτά οδηγούν σε εξοικονόμηση οικονομικών πόρων, που προφανώς μπορούν να επενδυθούν επ’ ωφελεία του ασθενούς, με στόχο την βελτίωση ακόμη περισσότερο της ασφάλειας των χειρουργικών επεμβάσεων.